Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu

Tetap konsisten dengan pencarian ayat-ayat al-Qur’an. Kali ini fokusnya pada ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Kapanpun dan dimanapun seyogyanya kita jangan jumawa, ingatlah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu.

[Al Maa'idah:120]
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Mulk:1]
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Faathir:1]
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap, masing-masing dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[At Taghaabun:1]
Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Ath Thalaaq:12]
Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.

[An Nahl:77]
Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Baqarah:106]
Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

[Al Hajj:5-7]
[5]. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. [6]. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, [7]. dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.

[An Nuur:45]
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Baqarah:284]
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Ali 'Imran:26]
Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Ahqaaf:33]
[31]. Hai kaum kami, terimalah orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. [32]. Dan orang yang tidak menerima orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." [33]. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Hadiid:2]
Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Kahfi:43-45]
[43]. Dan tidak ada bagi dia segolonganpun yang akan menolongnya selain Allah; dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. [44]. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan. [45]. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Ali 'Imran:27-29]
[27]. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)." [28]. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali. [29]. Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Huud:1-4]
[1]. Alif laam raa, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, [2]. agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripada-Nya, [3]. dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. [4]. Kepada Allah-lah kembalimu dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Maa'idah:38-40]
[38]. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [39]. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [40]. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al 'Ankabuut:19-20]
[19]. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. [20]. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Fushshilat:35-39]
[35]. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. [36]. Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [37]. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah. [38]. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. 39. Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[Al Maa'idah:15-17]
[15]. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. [16]. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. [17]. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam." Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?." Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

BOOKSearch: BEST SELLER BOOKS AND HOT NEW RELEASES? monggo :) KLIK DISINI (:   ««  Cara mudah cari referensi pustaka

Related Post



8 Komentar:

isma suss LoLaLoading bLog's mengatakan...

.
maav mau bertanya ..
jika allah maha kuasa untuk menciptakan segalanya, apakah Allah itu dapat menciptakan makhluk , yang Allah sendiri tidak dapat membunuhnya?
.
mohon di balas secepatnya ya ..
hehe ..

detakhidup mengatakan...

Isma, pertanyaan kamu lucu… baget. Pertama. Kamu salah alamat menanyakannya. Kedua, saya tidak berhak untuk menjawabnya perihal itu. Bila isma tetap keukeuh ingin jawabannya, silahkan tanyakan langsung saja kepada yang berhak untuk menjawabnya, yaitu Dia yang maha meliputi segala sesuatu. Yang sangat dekat dengan hidupnya si isma.

Kalau boleh balik Tanya,… memangnya isma pernah lihat Tuhan? Tuhan yang mana ya? yang bisa dilihat mata atau tidak bisa dilihat mata, yang bisa dipersepsikan atau bisa dipersepsikan?

Sebenarnya kalau masih diranah bisa dilihat dan dapat dipersepsikan, bisa diukur, dibisa dijangkau pikiran,dst. itu bukanlah Tuhan.

Tapi pikiran-pikirannya si Firaun yang ingin menjadi tandingannya Tuhan. & itu ada dalam pikirannya isma.

So.. terserah isma saja. mau jadi firaun.. :)

creature_1 mengatakan...

saya mau komentar pertanyaan isma.
Kalau Allah mau, tentu Allah bisa karena Dia Maha Kuasa.
Tapi perlu dipahami, Allah menciptakan segala sesuatunya (manusia, malaikat, setan, langit, jin, awan, air, ibu isma, isma sendiri, mata isma, kaki & tangan isma, otak isma, semua di dunia ini) ada hikmahnya dan tidaklah sia-sia.
Jadi, teruslah berfikir, pahami, syukuri dan takutlah kepada Allah. :)

TEGUH SPEEDY mengatakan...

Manusia akan menjadi kelihatan bodoh klo mau melihat Tuhan!!! Pake Logika dunk... coba aja deh si Isma suruh Lihat Nuklir pada saat meledak!!! pasti mampus kan? Kekuatan Allah lebih dahsyat lagi... makanya waktu isra' miqraz ada batasan Sidratul Muntaha untuk melindungi Rasulullah dr kematian pd saat menghadap Allah di saat hidupnya Rasul.

TEGUH SPEEDY mengatakan...

♫♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♫• >> *_* << Kapanpun dan dimanapun seyogyanya kita jangan jumawa, ingatlah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu ...... ♫♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♫• >> *_* <<

Anonim mengatakan...

Kenapa sifat tuhan mirip banget sifat manusia? Apa karena tuhan hasil ciptaan manusia?

Kenapa tuhan islam lebih ke arab? nabi, rasul, malaikau, kitap suci sampai tuhan semua menggunakan bahasa arab? Apakah orang 1,7 miliar penduduk china brasal dari nabi adam?

Sebenar nya tuhan itu tidak ada contoh nya manusia bukan ciptaan tuhan tapi ciptaan alam yg mana "dalam ilmu kedokteran" setiap calon bayi yg akan lahir ada 160 juta kemungkinan calon bayi itu di sebut proses seleksi alam yg mana yg terkuat yg akan lahir.

Thu ada comment yg nyamain tuhan dgn nuklir..

detakhidup mengatakan...

seperti pelukis dan lukisannya
Lukisan adalah buah kehendaknya pelukis. Lukisan tidak serupa, tidak sama & takkan bisa mengungguli sang pelukisnya. Bila sang pelukis tak berkehendak menorehkan kuasnya di atas kanvas.. maka, tak setitik warna pun kan nampak di atas kanvasnya.

Dalam rumah galeri, lukisan di pajang. Pembeli pun datang dan bertanya tentang makna lukisannya itu. Setelah dijelaskan secara gambalang, akhirnya pembeli dapati sebuah kepahaman yang utuh tentang lukisan itu dan sekaligus kenal siapa pelukisnya.

Karena pembelinya orang bule, maka lukisan itu dibawa ke negeri bule. Kemudian si bule itu cerita tentang lukisan juga sang pelukisnya kepada si bule-bule lainnya dengan bahasa pengantarnya ya bahasa bule juga pastinya, masa seh pake bahasa jawa. gak nyambung masss.

Kemudian...
ada yang mengira-ngira, kalau: lukisan itu serupa dengan pelukisnya.
ada juga yang mereka-reka, kalau: pelukis itu dibuat oleh lukisan.
lalu ada juga yang menebak-nebak, kalau: lukisan itu ada dengan sendirinya tanpa dilukis dahulu oleh pelukis.

Semoga cerita diatas mungkin bermanfaat untuk saudara.

Anonim mengatakan...

Saya pernah dapat pertanyaan yg hampir sama dengan yg saudari isma tanyakan, bisa tidak tuhan yg maha kuasa menciptakan batu yg sangat besar sampai2 tuhan tdk dapat mengangkatnya. Bagi saya itu adalah sesuatu yg mustahil terjadi. Sama seperti kalo saya minta dicarikan batu yg besar tapi kecil atau saya minta dicarikan tongkat yg panjang tapi pendek. Atau bisa tdk tuhan menjadi mahluk atau sebaliknya. Yg saya yakini adalah bahwa alam semesta ini adalah berawal dari suatu ketiadaan lalu kemudian menjadi ada dan pasti suatu saat akan menemui akhirnya maka bisa dipastikan bahwa ada pencipta dibaliknya. Yg harus ada , maha ada , yg dari dulu ada dan akan ada selamanya. Dan tugas manusialah mencari utusan tuhan yg membawa risalah yg berisikan tujuan penciptaan kepada seluruh umat manusia.

Posting Komentar

 
 

POPULAR Detak Hidup

KOMEN Detak Hidup

BACA Detak Hidup

 

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner